O nás

YMCA Familia je nezisková, dobrovolná, nepolitická organizace založená na křesťanských principech. Činnost organizace je zaměřena na rozvoj a vzdělávání jedinců i celých rodin bez ohledu na věk či náboženské vyznání.

Naším cílem je péče o všestranný tělesný, psychosociální a spirituální rozvoj osobnosti směřující ke zdravým mezilidským vztahům. Tyto cíle naplňuje YF organizováním kurzů, seminářů, přednášek, kulturních a společenských akcí a poradenskou činností. Činnost je realizována ve čtyřech programech, a to pro:

manžele - muže - ženy - děti a mládež


 Na co naše aktivity reagují?

V dnešní době je rodina v civilizaci západního typu v krizi. Více než polovina dětí nežije v úplné rodině. Mizí tradiční základ rodiny. Stírají se rozdíly mezi mužem a ženou, mění se jejich tradiční role. Dochází ke stále větší sekularizaci společnosti. Objevuje se neochota nést a převzít zodpovědnost za svůj život a za rodinu. Životní tempo je tak rychlé, že člověk nemá čas porozumět sám sobě ani druhým…

Jak se naše aktivity rozvíjely?

Prvotní aktivitou se už v druhé polovině 90. let stala Manželská setkání, která byla později základem pro naše další akce. Program Manželských setkání jsme převzali z finského modelu a adaptovali jej pro podmínky České republiky. Po několika letech práce s manželskými páry vyvstala potřeba pracovat i samostatně s muži, ženami a mládeží. Nejdříve jsme reagovali na rostoucí potřebu posilování mužské identity v moderní společnosti. Mužská role dnes opouští tradiční modely, zodpovědnost mužů – manželů - je do jisté míry přebírána státem a emancipujícími se ženami. Muži - chlapi v dnešní společnosti obtížně hledají svou mužnost, často ji nacházejí v různých pseudoformách, podporovaných masmédii. Přicházeli jsme tedy se způsoby, jak posílit tradiční mužskou roli, která souvisí i se skutečnou zodpovědnosti.

Byli jsme potěšeni, že na aktivity pro muže reagovaly kladně i jejich manželky, které oceňovaly přinos a dopad na život mužů a v důsledku i život celé rodiny. Práce mužů na vlastním rozvoji inspirovala ženy k podobnému kroku. Po jisté době i ony pocítily potřebu samostatného setkávání a práci na své roli. Vznikla samostatná aktivita, kde  ženy nacházely možnosti, jak rozvíjet v rodině své ženství, jak opustit mužské role, do nichž je dnešní společnost staví.

Našim cílem byl návrat k biblickému modelu, kde žena může být pravou ženou a muž mužem a dohromady vytvářejí vyvážené manželství, tedy biblické „jedno tělo“ a mohou být identifikováni a spokojeni se svými "rolemi". Právě takový vztah podporuje zdravý vývoj dětí, které se tak následně mohou stávat dobrými matkami a dobrými otci.

Souběžně s Manželskými setkáními, akcemi pro muže a ženy se vyvíjela i aktivita mladých dospělých lidí kolem 20-ti let, tzv. pečovatelů. Původně tito dobrovolničtí pracovníci na týdenních akcích Manželských setkání zajišťovali hlídání dětí, aby rodiče získali čas pro své vzdělávání. Přestože se pečovatelé (zvaní Pečouni) přímo neúčastnili programu pro manžely, autenticky vnímali jeho účinnost a smysl, takže se mnozí z nich na kurz MS vraceli i jako manželé. Pečovatelé měli od začátku na akcích i svůj program, který jim umožňoval pracovat na osobnostním růstu, vzdělávat se a tmelit kolektiv ve skutečně přátelsky atraktivní společenství. Postupem času docházelo i k rozvoji jejich vlastních aktivit – vzdělávání, workshopů, výchovy k zodpovědnému životu. Pečovatelé již řadu let mají svůj vlastní celoroční program, který se zabývá jak přípravou na práci s dětmi, tak vytvářením přátelských vztahů a duchovními programy.

Samostatnou kapitolou je práce s dospívajícími dětmi ve věku 12 - 18 let, pro které je na základě dlouholetých zkušeností na Manželských setkáních vytvářen samostatný program. Tato aktivita vznikla z přání rodičů, aby i děti, které by již nemuseli brát na kurz s sebou, mohly prožívat společenství a byly formovány sociálně i duchovně, přitom formou, kterou i sami dospívající oceňovali.

Už řadu let pořádáme pro naše pracovníky - dobrovolníky kromě školení i přednášky a diskuze se zajímavými osobnostmi a tématy. Od roku 2012 jsme tyto naše aktivity rozšířili o přednášky pro veřejnost. Vznikl tak cyklus Rodina 21. století, který je zcela otevřen všem zájemcům.