Kurz Zacheus

Kurz Zacheus se zrodil v prostředí Komunity Emmanuel ve Francii, v současné době organizován rovněž v anglicky hovořících zemích a v Holandsku. Jeho cílem je proměna člověka prostřednictvím sociální nauky církve, která vychází z evangelia, z pasivního křesťana v učedníka Kristova, odpovědného za svět kolem sebe, z křesťana obsluhovaného v křesťana sloužícího.
Kurz se skládá z osmi přednášek v měsíčním rytmu. Posluchač pak dostane materiál pro práci na doma. Jeho úkolem je měsíc se zabývat předneseným tématem, přičemž se v polovině měsíce má sejít s ostatními účastníky ve skupině (nejlépe ve skupině asi osmi lidí; z přednáškové skupiny lze tedy vytvořit i více skupinek) a výsledky práce konfrontovat. Práce spočívá v jednoduchých denních úkolech a modlitbách, které jsou dány úkolovými listy, a kterých je během měsíce asi patnáct (po posluchači vyžadují během těchto patnácti dní vždy asi třicet minut času).
Témata přednášek:
  1. Aktéři stvoření (Stvořitel stvořil člověka ke svému obrazu, tedy jako tvůrce. Člověk má tedy svou prací rozvíjet stvoření a pokračovat v něm.)

  2. Ve službě obecnému dobru (Člověk se podílí na stvoření tehdy, pokud je jeho činnost ve službě obecnému dobru; obecné dobro je základní kategorie sociální nauky církve.)

  3. Spravedlivé nakládání s majetkem (Podílí-li se člověk na stvoření ve službě obecnému dobru, vytváří majetek. Je nezbytný, je nám svěřen: jak s ním nakládat a jak při jeho používání žít správně?) 

  4. Přednostní volba pro chudé (Ve společnosti vždy budou chudí. V čem je nezbytná pomoc chudým a slabým, aby se činnost ve stvoření realizovala plným způsobem?)

  5. Uplatňování autority (Je-li činnost člověka podílením se na stvoření ve službě obecnému dobru, vždy bude zapotřebí, aby zodpovědně uplatňoval autoritu a zároveň byl autority poslušen.)

  6. Subsidiarita a participace (Dva základní principy spravedlivého uspořádání společnosti. Každý křesťan je za společnost kolem sebe zodpovědný a je povinen ji budovat.)

  7. Jednota a svoboda (Každá společnost, má-li být spravedlivá a funkční při usilování o společné dobro, musí usilovat o vytváření jednoty v různosti, za současného zachování svobody všech členů.)

  8. Umění křesťanského života (Závěrečná shrnující přednáška. Jejím předmětem je rozvinutí Ježíšových slov „Já jsem cesta, pravda a život“ a výklad epizody o Ježíšově setkání se Zacheem, který je symbolem tohoto kurzu.)

Přednášky jsou ve dvou blocích, nejlépe na jaře a na podzim, s letní přestávkou.

Nejedná se o kurz o sociální nauce církve, nýbrž o kurz proměny člověka v odpovědného křesťana dnešní doby, následujícího Krista.  Je nezbytné, chceme-li naši církev a společnost proměňovat, abychom se proměňovali především sami.